Seniori, pozor: Dôchodok nemusíte dostať za všetky mesiace, kedy naň máte nárok. Rozhoduje táto vec

Dana Kleinová

Foto: Pixabay

Starobný dôchodok sa do 31. mája 2022 nevypláca počas obdobia, v ktorom má poistenec súčasne nárok aj na

  • náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo
  • nemocenské

z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá vznikla ešte pred dňom vzniku nároku na starobný dôchodok, ak poistenec žiada priznať starobný dôchodok od dátumu, v ktorom má ešte nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo nemocenské.

Od 1. júna 2022 sa starobný dôchodok vypláca aj počas obdobia, v ktorom má poistenec súčasne nárok aj na

  • náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo
  • nemocenské,

bez ohľadu na to, kedy sa stal dočasne práceneschopný.

Najväčší pozor si však treba dať vtedy, ak sa rozhodnete pracovať aj po dovŕšení dôchodkového veku s tým, že plánujete neskôr spätne požiadať o dôchodok. Ak totiž poistenec žiada starobný dôchodok priznať od spätného dátumu, na jeho nárok sa môže vzťahovať premlčacia lehota.

Hoci je možné požiadať o dôchodok spätne, doba, kedy tak môžete urobiť, je časovo ohraničená. Nárok na výplatu starobného dôchodku alebo jeho časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý starobný dôchodok alebo jeho časť patrili. Ak by ste teda požiadali o dôchodok spätne po štyroch rokoch, môžete tak prísť o celý rok dôchodku.

 

Uvedená lehota neplynie počas konania o starobný dôchodok a v období, v ktorom účastníkovi konania, ktorý musí mať opatrovníka, nebol opatrovník ustanovený.

 

Najnovšie články