Nárok na túto dávku nemá každá žena. Záleží to od splnenia týchto podmienok, prilepšiť si môžete o stovky eur

Dana Kleinová

Foto: Pixabay

Vyrovnávacia dávka sa určuje z mesačného vymeriavacieho základu (MZV). Pri výpočte dávky sa určí rozhodujúce obdobie, t. j. obdobie, príjem z ktorého sa použije pri výpočte dávky (spravidla kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky).

Výška vyrovnávacej dávky predstavuje:

  • 55 % z rozdielu medzi MVZ a vymeriavacím základom, z ktorého zamestnankyňa platí poistné na nemocenské poistenie v jednotlivých kalendárnych mesiacoch po preradení na inú prácu,
  • 55 % z rozdielu medzi pomernou časťou MVZ a vymeriavacím základom, z ktorého zamestnankyňa platí poistné na nemocenské poistenie v jednotlivých kalendárnych mesiacoch po preradení na inú prácu, ak zamestnankyňa v kalendárnom mesiaci, za ktorý má nárok na vyrovnávaciu dávku, nevykonávala prácu počas celého kalendárneho mesiaca (napr. bola časť mesiaca práceneschopná).

Túto dávku navyše môže žena poberať v hotovosti, alebo na účet v banke. Po priznaní nároku na dávku sa dávka vypláca do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý nemocenská dávka patrí, v lehotách určených Sociálnou poisťovňou.

Vyrovnávacia dávka sa poskytuje za kalendárny mesiac, a to aj vtedy, ak bola zamestnankyňa preradená na inú prácu, alebo sa preradenie skončilo počas kalendárneho mesiaca.

Ako o dávku požiadať

Vznik nároku na vyrovnávaciu dávku sa preukazuje Žiadosťou o vyrovnávaciu dávku. Žiadosť vystaví lekár (gynekológ) pri zistení potreby preradenia na inú prácu. Lekár na tlačive žiadosti potvrdí dátum pôrodu (očakávaný alebo skutočný) a dôvod preradenia na inú prácu. V prípade, že ošetrujúci lekár uzná potrebu preradenia na inú prácu z viacerých nemocenských poistení, pre každé poistenie vystaví osobitnú žiadosť.

Zamestnankyňa potom vyplní druhú stranu žiadosti a podpíše „Vyhlásenie zamestnankyne“. Žiadosť následne musí potvrdiť zamestnávateľ. Na záver žiadosť doručíte Sociálnej poisťovni podľa sídla vášho zamestnávateľa.

Najnovšie články