Od 1. novembra majú rodičia opäť nárok na pandemický príspevok. Splniť musíte tieto podmienky

Kristína Hagarová

Foto: pixabay

Úrady práce a sociálnych vecí budú aj naďalej vyplácať pandemický rodičovský príspevok. Nárok na túto dávku rodičom opätovne vznikne od 1. novembra tohto roka, čím sa zabezpečí kontinuálne vyplácanie tejto dávky aj po novembri tohto roka.

Pôvodne mali úrady práce a sociálnych vecí pandemický rodičovský príspevok naposledy vyplatiť v novembri tohto roka, keďže rodičom nárok na túto dávku zanikol k 15. októbru tohto roka. Ide o rodinnú dávku pre tých rodičov, ktorých dieťa počas súčasnej krízovej situácie dovŕšilo tri roky alebo šesť rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Nové pravidlá

Musí ísť súčasne o rodičov, ktorí nemajú nárok na príjem zo zamestnania, z podnikania alebo nárok na dávky sociálneho poistenia, prípadne na dôchodok z druhého alebo tretieho penzijného piliera. Vyplýva to z novelizácie nariadenia o opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s koronakrízou, ktorú v stredu schválila vláda.

Foto: pixabay

Kedy má naň rodič nárok?

„Týmto osobám sa bude poskytovať rodičovský príspevok v rovnakej sume, v akej im bol poskytovaný, a to najdlhšie do konca krízovej situácie,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí. Toto opatrenie by malo pomôcť mesačne približne 4,3-tisíca poberateľom rodičovského príspevku. Ak rodičovi vypláca Sociálna poisťovňa ošetrovné alebo ak má služobné voľno s nárokom na služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa a suma týchto finančných plnení je nižšia ako výška rodičovského príspevku, rodič bude mať nárok na rodičovský príspevok vo výške rozdielu medzi plnou sumou rodičovského príspevku a sumou ošetrovného resp. služobného platu.

Foto: maxpixel

Ďalšie rozšírenie

Novelizovaným nariadením vlády sa rozširujú dôvody, pre ktoré sa nebudú uplatňovať ustanovenia o znížení dávky v hmotnej núdzi za neúčasť na vymedzených činnostiach, o prekážku na strane organizátora alebo zamestnávateľa. V oblasti kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) sa bude poskytovať peňažný príspevok na prepravu aj vtedy, keď sa fyzické osoby s ŤZP osobne neprepravujú na svoje pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity, ale na zabezpečenie si potravín a ďalších životných potrieb využívajú doručovaciu službu.

Foto: pixabay

Peňažný príspevok na prepravu budú úrady práce a sociálnych vecí poskytovať v paušálnej výške 35,88 eura bez povinnosti predkladať doklady o výdavkoch na prepravu. S cieľom v maximálnej možnej miere obmedziť osobný kontakt sa nebudú uskutočňovať úkony, pri ktorých nastáva fyzický kontakt medzi orgánmi štátnej správy a klientom.

1
Komentovať