Ak chcete naďalej dostávať dôchodok, nezabudnite na túto povinnosť. Týka sa množstva seniorov

Dana Kleinová

Foto: Pexels

Aj v tomto roku si seniori žijúci za hranicami Slovenska musia splniť dôležitú povinnosť. Ak chcú naďalej poberať dôchodky, musia sa preukázať potvrdením. 

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje Sociálna poisťovňa, dôchodcovia s bydliskom v krajinách, ktoré nie sú členmi Európskej únie (EÚ), Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), Švajčiarska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, musia doručiť Sociálnej poisťovni Potvrdenie o žití do 15. októbra 2023. Preukázanie žitia je zákonnou podmienkou na vyplatenie dôchodku do štátov mimo Európskej únie a mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, kam ho Sociálna poisťovňa dôchodcom zasiela spätne na štvrťročnej báze. Dôchodcovia v krajinách, ktoré podliehajú koordinačným nariadeniam EÚ, s výnimkou Českej republiky, musia poskytovať potvrdenia o žití len raz ročne, a to v januári.

Foto: pixabay.com

Musia správne vyplniť tlačivo

Sociálna poisťovňa zašle dôchodok za III. štvrťrok, t. j. za obdobie od 1. júla 2023 do 30. septembra 2023, dôchodcom, ktorí do 15. októbra zašlú riadne vyplnené a vlastnoručne podpísané tlačivo Potvrdenie o žití. Tento podpis pritom nesmie byť starší ako jeden mesiac pred jeho zaslaním Sociálnej poisťovni a zároveň musí byť úradne overený, napr. notárom alebo zamestnancom príslušnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia v danom štáte.

Toto tlačivo Sociálna poisťovňa poslala dôchodcom, ktorých sa to týka, ešte v januári. V prípade potreby ho však nájdete v rôznych jazykových variantoch aj na stránke Sociálnej poisťovne. Ďalšie takéto tlačivo bude potrebné zaslať v januári.

Najnovšie články