Tisíce seniorov môžu požiadať o zvýšenie dôchodku. Pozrite si, aké podmienky musíte splniť

Dana Kleinová

Foto: pixabay

Tisíce seniorov si môžu prilepšiť a ani o tom nevedia. Musia na to splniť niekoľko podmienok a poslať žiadosť Sociálnej poisťovni. 

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje Sociálna poisťovňa, poberatelia invalidného dôchodku môžu kedykoľvek požiadať o zvýšenie dôchodku. Musia však na to splniť podmienky a nerozhoduje to, či si myslia, že majú málo peňazí, alebo že majú pocit, že sa im prihoršilo. Nemusia dokonca ani čakať až do vopred určeného termínu kontrolnej lekárskej prehliadky.

Foto: Pexels

Musia splniť podmienky

Žiadosť o zvýšenie invalidného dôchodku sa nepodáva samostatne, zvýšiť invalidný dôchodok môže Sociálna poisťovňa len na základe zhoršenia zdravotného stavu. V tomto prípade dôchodca sám z vlastnej iniciatívy požiada o prehodnotenie zdravotného stavu a zvýšenie invalidného dôchodku, nečakajúc na nasledujúci termín kontrolnej zdravotnej prehliadky.

V prvom rade musí tento dôchodca ísť na lekárske vyšetrenia k špecialistom, ktorí objektívne zdokumentujú prípadné zhoršenie jeho zdravotného stavu. Vyšetrenia u príslušných špecialistov podstúpi v závislosti od jeho diagnózy.

Následne musí napísať neformálnu (vlastnými slovami, bez vypĺňania predpísaného formulára) písomnú žiadosť o prehodnotenie zdravotného stavu a podať ju v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu. V nej uvedie identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo, adresu) a predmet žiadosti (zvýšenie invalidného dôchodku). Súčasne s touto žiadosťou žiadateľ odovzdá aj výsledky spomínaných vyšetrení, ktoré preukazujú zhoršenie zdravotného stavu.

Posudkový lekár potom posúdi výsledky odborných vyšetrení a na základe toho rozhodne o zmene invalidity. Podľa výšky percenta invalidity Sociálna poisťovňa následne upraví výšku invalidného dôchodku. Poberateľ invalidného dôchodku následne dostane na korešpondenčnú adresu písomné rozhodnutie o zvýšení invalidného dôchodku, a to aj v prípade, ak neprišlo k zmene percenta invalidity.

Výška dôchodku

Najnovšie články