Seniori, k vášmu dôchodku môžete dostávať takmer 90 eur mesačne navyše. Takto o peniaze môžete požiadať aj vy

Dana Kleinová

Foto: Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons / TASR archív

Seniori, ak vám váš dôchodok nestačí, môžete si ho zvýšiť o pár desiatok eur. Stačí požiadať o príspevok, ktorý potom budete dostávať každý mesiac.

Ako informuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, k pomoci v hmotnej núdzi patrí aj ochranný príspevok, ktorý je určený na zabezpečenie osobných výdavkov člena domácnosti, ktorý nemá možnosť zabezpečiť si príjem, alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou. Ten sa poskytuje vo výške 86,80 eura a vypláca sa mesačne.

Foto: unsplash

Kto má nárok

Hmotná núdza sa zisťuje posúdením príjmu, majetku a možnosti uplatnenia nárokov členov domácnosti. Príjem sa posudzuje v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi, a priebežne počas celého obdobia trvania nároku na pomoc v hmotnej núdzi a jej poskytovania.

Pomoc v hmotnej núdzi sa pritom poskytuje iba do sumy nárokov stanovenej v zákone o pomoci v hmotnej núdzi, nie do sumy životného minima.

O ochranný príspevok môže požiadať osoba, ktorá:

  • dosiahla vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,
  • je poberateľom predčasného starobného dôchodku,
  • je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
  • je tehotná žena od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom,
  • je osamelý rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do jedného roka veku dieťaťa,
  • sa osobne, každodenne a riadne stará o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie; to platí aj na čas, v ktorom sa fyzickej osobe poskytuje odľahčovacia služba podľa osobitného predpisu,
  • sa zúčastňuje na resocializačných programoch v resocializačnom stredisku pobytovou formou, v rámci ktorých si nemôže zabezpečiť príjem vlastnou prácou,
  • má nepriaznivý zdravotný stav, za ktorý sa na účely tohto zákona považuje choroba, úraz alebo karanténne opatrenie, pre ktoré je fyzická osoba uznaná ošetrujúcim lekárom za dočasne práceneschopného na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní,
  • je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a je odkázaná na osobnú asistenciu alebo opatrovanie, alebo sociálnu službu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, alebo domácu opatrovateľskú službu.

Kedy nárok zaniká

Najnovšie články