Penzisti, už máte len pár dní na to, aby ste splnili dôležitú povinnosť. Keď to nestihnete, môžete prísť o peniaze

SITA

Foto: unsplash/rawpixel

Poberatelia dôchodkov zo Sociálnej poisťovne, ktorí žijú mimo krajín Európskej únie, by nemali tento mesiac zabudnúť na jednu dôležitú povinnosť. 

Do 15. apríla je potrebné doručiť Sociálnej poisťovni tzv. potvrdenie o žití. Preukázanie žitia je zákonnou podmienkou na vyplatenie dôchodku do štátov mimo Európskej únie a mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, kam ho Sociálna poisťovňa dôchodcom zasiela spätne v trojmesačných lehotách. Títo dôchodcovia spomínané tlačivo doručujú štyrikrát do roka. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Foto: unsplash

Ako to funguje

Tlačivo Potvrdenie o žití musí byť riadne vyplnené a vlastnoručne podpísané. Podpis pritom nesmie byť starší ako jeden mesiac pred jeho zaslaním Sociálnej poisťovni a súčasne musí byť úradne overený, napríklad notárom alebo zamestnancom príslušnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia v danom štáte. Sociálna poisťovňa pripomína poberateľom dôchodkov povinnosť doručiť toto tlačivo v pravidelných intervaloch. Na jeho základe potom môže naďalej bez prerušenia vyplácať poberateľovi dôchodok a predíde sa tak prípadným komplikáciám pri oneskorenom dokladovaní žitia.

Tlačivá zasiela Sociálna poisťovňa dôchodcom vždy v januári spolu s rozhodnutím o zvýšení dôchodku. Dôchodcom odporúča využiť práve toto tlačivo, keďže obsahuje čiarový kód pre zefektívnenie ich spracovania. Ak dôchodca nemá k dispozícii tlačivo s čiarovým kódom, môže si ho stiahnuť z webovej stránky Sociálnej poisťovne.

Dôchodcovia žijúci mimo krajín Európskej únie doručujú Potvrdenie o žití štyrikrát do roka, a to vždy do 15. apríla, do 15. júla, do 15. októbra príslušného kalendárneho roka a do 15. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Poberatelia dôchodkov žijúci v krajinách Európskej únie/Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska, zasielajú toto tlačivo raz ročne do 31. januára. Výnimkou sú dôchodcovia žijúci v Českej republike, ktorí túto povinnosť nemajú, keďže Sociálna poisťovňa a Česká správa sociálneho zabezpečenia si tieto údaje vymieňajú elektronicky.

Najnovšie články