Prestížna cukrárka nám prezradila jej najobľúbenejší recept na croissant, ktorý si aj vy môžete pripraviť iba za 30 minút

Lucia Mužlová

Šikovná Slo­venka Vero­nika Bušová je naozaj ste­les­ne­ním osoby, ktorá si zo svo­jej vášne uro­bila prácu. Napriek tomu, že na Slo­ven­sku štu­do­vala právo, roz­hodla sa odísť do New Yorku, kde v pre­stíž­nom Medzi­ná­rod­nom kuli­nár­skom cen­tre (ICC) vyštu­do­vala cuk­rár­stvo a reštau­račný manaž­ment. Pod vede­ním sveto uzna­va­ných šéf­ku­chá­rov a cuk­ro­vi­ná­rov sa rok učila ume­niu cuk­rár­stva. Naj­nov­šie sa stala novou cuk­rár­skou hviez­dou Lidla, kde bude pra­vi­delne pri­ná­šať nové nápady, ako si osla­diť život. A verte tomu, že keď sa hovorí o slad­kom živote, Vero­nika je naozaj odbor­ník!

Vero­nika, cuk­rár­stvo máš v génoch, keďže aj tvoja babička bola cuk­rárka. Do akej miery rodinné záze­mie ovplyv­ňuje naše stra­vo­va­cie návyky?

Moja babička z mamin­ki­nej strany bola skvelá kuchárka aj cuk­rárka, ale neži­vila sa tým. Keď som bola malá cho­dila som k nej na „ kuchyn­ské práce“, ako sme to doma volali. Posa­dila ma na kuchyn­skú linku a dovo­lila mi pomá­hať jej pri pečení, čo ma veľmi tešilo. Bola skvelá babička. A aj neskôr, keď som sa roz­hodla vyme­niť právo za cuk­rár­stvo, pod­po­ro­vala ma a tešila sa z mojich úspe­chov. Rodinné záze­mie je podľa mňa zákla­dom stra­vo­va­cích návy­kov. Rezance, džemy, knedle alebo zavá­ra­niny boli vždy naše domáce. Vyrá­stla som na domá­cej polievke od maminky, a aj dnes je to jedna z vecí, ktoré ma dokážu posta­viť na nohy. Moji rodi­čia pes­tujú vlastnú zele­ninu a ovo­cie, zemiaky, cho­vajú sliepky, kačky a vyrá­bajú med. Jedlo bolo u nás v rodine obľú­be­nou témou, radi spo­ločne sto­lu­jeme, plá­nu­jeme jedál­ni­ček, skrátka kva­lita stravy je pre nás doma pod­statná. A aj svoju dcérku vediem k zdra­vej strave. Strava nemusí byť pre­kom­bi­no­vaná, obľu­bu­jem jed­no­du­ché kla­sické pokrmy, ako je oby­čajný vývar alebo zele­ni­nové rizoto, pod­statné však je, aby pou­žité suro­viny boli čerstvé a lokálne.

Vyštu­do­vala si právo a istý čas si sa veno­vala aj práci práv­ničky. Kedy nastal ten zlo­mový moment, že si si pove­dala idem robiť len jednu vec a tou je cuk­rár­stvo?

U dru­hej babičky som počas štú­dia pra­xo­vala v advo­kát­skej kan­ce­lá­rii ako právny asis­tent, neskôr ako kon­ci­pient. Už počas školy som však vedela, že to nie je cesta pre mňa. Baví ma, keď výsle­dok mojej práce môžem hneď vidieť, nie som asi veľmi trpez­livá ☺ a nemám rada spory, kto­rým sa pri práve nevyh­nete. Dlho som sa o tom s rodičmi roz­prá­vala, keď som u nich našla pod­poru, bolo jed­no­duch­šie roz­hod­núť sa. Videli, že cuk­rár­čina má robí šťast­nou a ďaku­jem im, že mi dopo­mohli k tomu, aby som sa živila mojím hobby. Môj muž za mnou do Ame­riky viac­krát ces­to­val, tak mi nebolo za veľ­kou mlá­kou dlho samej smutno.

Odišla si teda na nejaký čas do New Yorku, kde si štu­do­vala cuk­rár­stvo. Akí sme my Slo­váci, čo sa týka jedá­len­ských zvy­kov? Kon­zer­va­tívni či otvo­rení novým chu­tiam?

New Yorku je stret mno­hých kul­túr a to vplýva na miestnu gas­tro scénu, ktorá je pes­trej­šia ako u nás. Nie­kedy si však my Slo­váci ani neuve­do­mu­jeme, aké máme šťas­tie na kva­litu lokál­nych suro­vín. Mali by sme si to vážiť a sna­žiť sa ich viac využí­vať. Je veľa slo­ven­ských kuchá­rov, ktorí uspeli aj v zahra­ničí. Podľa mňa majú slo­váci vkus a cit, vedia chute dobre kom­bi­no­vať. Ako kon­zu­menti sme možno tro­chu kon­zer­va­tív­nejší, mys­lím však, že vieme oce­niť kva­litu a vidno to určite aj na stú­pa­jú­cej kva­lite ponuky gas­trop­re­vá­dzok a ich ponuky.

Zdroj: Lidl

V Lidli často bývajú týždne rôz­nych sve­to­vých kuchýň. Ktorá kuchyňa je tvoja najob­ľú­be­nej­šia? Mys­líš si, že sa treba držať striktne jed­nej kuchyne alebo je dobré mie­šať chute z rôz­nych kul­túr dokopy?

Toto je jedna z vecí, na ktorú sa pri tomto kon­cepte teším, vymýš­ľať recep­túry k jed­not­li­vým kuchy­niam. Určite sa inšpi­ru­jem mojimi ces­tami v zahra­ničí, kde sa sna­žím vždy ochut­nať čo naj­viac typic­kých miest­nych pokr­mov z lokál­nych suro­vín. Je skvelé, že Lidl takéto suro­viny pri­náša v tema­tic­kých týžd­ňoch na Slo­ven­sko a kva­litu si tak užijú aj ľudia, ktorí menej ces­tujú. Mňa ces­to­va­nie neskôr inšpi­ruje pri vymýš­ľaní recep­túr, ktoré ale neko­pí­ru­jem, no vždy ich dotvá­ram tak, aby v nich bol môj osobný ruko­pis. Neb­rá­nim sa ani fusion. No viac ako dôraz na samotnú kuchyňu, však pre­fe­ru­jem dôraz na kon­krétnu suro­vinu. Mám rada naprí­klad talian­sku kuchyňu, kde sa pokrmy prí­liš nekom­bi­nujú. Vyras­tala som však na Slo­ven­sku a vážim si aj recepty sta­rých mám na kla­siky ako tva­ro­hové buchty s mar­hu­ľo­vým dže­mom, ktoré doma milu­jeme.

Do akej miery je teda tvoja práca kre­a­tívna a do akej musíš nasle­do­vať pra­vidlá?

Cuk­rár­ske remeslo sa líši od kuchár­skeho najmä v tom, že cuk­rár sa musí pri práci držať viac sta­no­ve­ných gra­máží, pome­rov suro­vín, aby výsle­dok dopa­dol podľa pred­stáv. Pri kuchár­čine sa dá jedlo za pochodu viac upra­vo­vať. Aj ja sa držím ove­re­ných recep­túr, ktoré som dlho skú­šala a „šper­ko­vala“. Recep­tov sa vždy držím pri jed­not­li­vých kom­po­nen­toch, ako sú kor­pusy, krémy, to však vôbec neuberá na kre­a­ti­vite samot­ného dezertu, nakoľko pri kom­bi­no­vaní rôz­nych chutí, kore­nín, pri­da­ním čerstvého ovo­cia a zdo­be­ním sa dá na dezerte kre­a­tívne vybláz­niť. V ove­re­ných recep­toch rada expe­ri­men­tu­jem tak, že sa sna­žím nahrá­dzať nie­ktoré suro­viny za zdrav­šie, naprí­klad bielu múku za ore­chy, cukor za med, expe­ri­men­tu­jem naprí­klad aj s oli­vo­vým ole­jom, ktorý dokáže v urči­tých kom­bi­ná­ciách veľmi prí­jemné zvý­raz­niť chuť pou­ži­tých ingre­dien­cií.

Momen­tálne sa sta­neš cuk­rár­kou pre Lidl Recepty, ktoré sú fakt topka na slo­ven­skom webe v oblasti recep­tov. Čím ťa Lidl zau­jal, že si sa roz­hodla popri tvo­jom vlast­nom biz­nise, spo­lu­pra­co­vať aj s ním?

Vždy som spo­lu­pra­co­vala so sil­nou znač­kou, s kto­rej filo­zo­fiou som sa sto­tož­ňo­vala. Tak ako sme spo­ločne s Ben­čík Culi­nary Group vytvo­tili Cré­me­Chic, teším sa na spo­lu­prácu s Lid­lom. Veľmi sa mi páčia kva­litné videá, ktoré Lidl robí, pro­stred­níc­tvom kto­rých sa aj menej tra­dičné recepty dostá­vajú do bež­ných domác­nosti a moti­vujú k tvo­ri­vosti v kuchyni. Rada ľuďom uká­žem, čo mám pre nich vymys­lené a som zve­davá na spätnú väzbu, ktorá ma určite posu­nie vpred. Vare­nie a peče­nie je najmä o pozi­tív­nych emó­ciách a verím že tým, ako budeme spo­ločne piecť sa ľudia v kuchyni zaba­via, vlo­žia do mojich recep­tov kúsok svojho srdca a budem tak môcť byť bliž­šie k tomu, prečo cuk­rár­činu robím v prvom rade — pre radosť.

Zdroj: Lidl

Aké máš oča­ká­va­nia od spo­lu­práce s Lid­lom? Berieš to ako výzvu či skôr ako zábavu?

Tak ako som doma v pečení, pred kame­rou som úpl­ným nová­či­kom. Dúfam, že mi ľudia odpus­tia počia­točnú roz­pa­či­tosť ☺ Peče­nie si uží­vam a ako výzvu beriem to, že sa chcem naučiť túto ener­giu pre­niesť pro­stred­níc­tvom Lidl videí k ľuďom. Budem sa sna­žiť pri­niesť svieži nový prí­stup a verím že aj nové tech­niky, ktoré určite oce­nia nie­len diváci, ktorí s peče­ním začí­najú, ale aj tí, ktorí sú síce už zdatní cuk­rári, ale moje triky im pomôžu svoje ume­nie ešte vylep­šiť.

Ako teda vyzerá tvoj bežný deň? Dá sa v tvo­jom prí­pade vôbec hovo­riť o neja­kej rutine či nude? 🙂

Môj bežný deň pred­tým, ako sa mi naro­dila dcérka Ninka a teraz sa veľmi líšia. Pred naro­de­ním dcérky som v práci trá­vila bežne 10 hodín denne, ani pra­covné víkendy mi neboli cudzie. Piekla som pre zákaz­ní­kov torty, robila kal­ku­lá­cie, hľa­dala dodá­va­te­ľov a komu­nu­ko­vala s nimi, vybe­rala a ško­lila per­so­nál, mno­ho­krát som robila aj šoféra, nákupcu či psy­cho­lóga ☺ Dnes, s dvoj­roč­nou dcér­kou, je to najmä o dob­rej orga­ni­zá­cii času a skve­lom „baby­sit­tingu“ mojej maminky. V práci sa venu­jem už len kre­a­tíve, ope­ra­tívu som úplne pre­ne­chala kole­gom. Vymýš­ľam nové recepty, pri­pra­vu­jem nové dezertné lís­tky, prí­padne chys­tám tas­tingy alebo naj­nov­šie natá­čam videá ☺ Práca je mojím koníč­kom, preto sa sna­žím využiť každú voľnú chvíľku na tvo­re­nie. Som matka a na rodinu nedám dopus­tiť, čas strá­vený s Nin­kou sa sna­žím využiť plno­hod­notne, cho­díme denne do prí­rody, jaz­díme na koňoch, často ces­tu­jeme na výlety, veľa sa spolu sme­jeme a rady varíme.

Tvoja práca je naozaj kre­a­tívna a fyzicky náročná. Mys­líš si, že by si doká­zala robiť takúto prácu, keby to záro­veň nebol tvoj koní­ček?

Škola v Ame­rike bola fyzicky veľmi náročná. Prog­ram bol nahus­tený do jed­ného roka, boli to celé dni na nohách bez pre­stávky a o rých­lom živote vo veľ­ko­meste ani neho­vo­rím. Veľmi ma to však bavilo, preto som aj každú voľnú chvíľku a víkendy veno­vala stá­žam a zapá­jala sa do všet­kých dob­ro­voľ­ných akti­vít nad rámec prog­ramu. Ako ma to namiesto únavy napĺňalo ener­giou v Ame­rike, tak ma práca napĺňa ener­giou dodnes. Pri­zná­vam, momen­tálne ma viac baví kre­a­tíva, ktorá nie je tak fyzicky náročná, svoj podiel na tom však asi majú aj pre­ko­jené noci, mys­lím že každá matka vie o čom hovo­rím ☺

 Zdroj: You­tube Lidl

Mám pocit, že okolo mňa sa stále viac a viac rieši prob­le­ma­tika rôz­nych potra­vi­no­vých into­le­ran­cií a obme­dzo­vaní sa v oblasti stra­vo­va­nia z tohto dôvodu. Máš pocit, že sa to začína už odzr­kad­ľo­vať aj na našom trhu a exis­tuje dosta­točne množ­stvo sub­sti­tú­tov?

Nie som odbor­ník na výživu ani lekár, aby som vedela zhod­no­tiť nakoľko je to naozaj stú­pa­júca prob­le­ma­tika alebo iba trend v stra­vo­vaní. Aj ja sa sna­žím doma variť zdrav­šie, lebo varím aj pre malé dieťa. Nie som však zás­tan­com obme­dzení v podobe bez­lak­tó­zo­vej či bez­lep­ko­vej stravy, ak člo­vek naozaj nemá zdra­votné ťaž­kosti. Vtedy je to, samoz­rejme, odô­vod­nené. Ja osobne ako zdravé vní­mam pravé maslo, nie mar­ga­ríny, džemy bez ume­lých prí­sad, čerstvé ovo­cie a zele­ninu, vajíčka, masť či mäso z domá­ceho chovu. Ak hľa­dáme sub­sti­túty mliek, tukov alebo múk pre zákaz­ní­kov, ktorí to vyža­dujú, pozo­ru­jem zlep­še­nie v tejto oblasti už aj u nás. Trh sa pris­pô­so­buje dopytu so stú­pa­jú­cim tren­dom zdra­vej výživy a už aj v Lidli náj­deme cel­kom slušnú skladbu také­hoto sor­ti­mentu.

Nako­niec nám povedz, aký je tvoj najob­ľú­be­nejší koláč, ktorý si môžeme aj my v Star­ti­tup uro­biť za chvíľku. Vieš sme trošku leniví, no radi jeme. 🙂

Mám rad­šej raňaj­kové pečivo ako samotné koláče. Môj favo­rit je mand­ľový cro­is­sant , ktorý si môžete ľahko pri­pra­viť na raňajky aj v kan­ce­lá­rii. Výro­bou samot­ného cro­is­santu vás nebu­dem zaťa­žo­vať, ten si môžete kúpiť v Lidli alebo si počkajte na recept v Lidl Cuk­rárni, keď bude najb­liž­šie v Lidli fran­cúz­sky týž­deň ☺

Na krém budete potre­bo­vať:

120 g masla Pilos

120 g trs­ti­no­vého cukru Cas­tello

&fra­c12; lyžičky soli Cas­tello

2 veľké vajíčka

240 g mle­tých mandlí Bel­bake

3 lyžice likéru ama­retto Alliance

20 g škrobu Cas­tello

20 g hlad­kej múky Cas­tello

80 g mand­ľo­vých lupien­kov na ozdobu Bel­bake

Maslo vyšľa­háme s cuk­rom do peny. Potom zašľa­háme vajíčka a likér, Pri­sy­peme pomleté mandle zmie­šané so škro­bom a múkou a zmesi spo­jíme.

Cro­is­santy roz­re­žeme hori­zon­tálne na polo­vicu a napl­níme kré­mom. Krém natrieme aj na vrch cro­is­santu a posy­peme lupien­kami. Takto pri­pra­vené cro­is­santy dáme zapiecť do rúry vyhria­tej na 180 °C na asi 15 – 20 minút, kým bude povrch zla­tistý. Je to ozaj mňamka.☺

zdroj: startitup

0
Komentovať