Informácie pre všetkých rodičov: Ak si budete uplatňovať daňový bonus, nezabudnite na túto vec

SITA

Foto: unsplash

Pri uplatňovaní daňového bonusu na nezaopatrené deti bude možné zohľadniť príjem oboch rodičov. Rodič, ktorý si vzhľadom na výšku svojho čiastkového základu dane nemohol počas roka uplatniť plnú sumu daňového bonusu, tak bude môcť urobiť pri podaní daňového priznania, v ktorom uvedie aj čiastkový základ dane druhého rodiča.

Článok pokračuje pod videom ↓

Vyplýva to z návrhu novely zákona o dani z príjmov, ktorý vo štvrtok schválila vláda. „Navrhovaným spôsobom si môže daňovník po skončení zdaňovacieho obdobia podaním daňového priznania uplatniť vyššiu sumu daňového bonusu na dieťa v porovnaní so sumou daňového bonusu, na akú by mal nárok, ak by pri jej výpočte vychádzal z percentuálneho limitu čiastkového základu dane len jednej posudzovanej osoby,“ uviedlo ministerstvo financií.

Rodič si tak bude môcť dodatočne uplatniť nárok na zvyšnú sumu daňového bonusu na deti v prípade, ak sčítaním čiastkových základov dane oboch rodičov bude mať rodina nárok na plnú sumu daňového bonusu na deti. Ministerstvo financií odhaduje, že v budúcom roku túto možnosť využije 26,8 tisíca rodín, v roku 2024 približne 24,4 tisíca rodín a v roku 2025 zhruba 22,3 tisíca rodín.

Zavádzajú nové pravidlá

Návrhom novely zákona sa majú tiež zaviesť pravidlá v rámci boja proti daňovým únikom a zatraktívniť podmienky podnikania. Návrh obsahuje pravidlo o obmedzení úrokových nákladov, ktoré je Slovensko podľa príslušnej eurosmernice povinné zaviesť najneskôr od 1. januára 2024. Spresňujú a dopĺňajú sa tiež pravidlá transferového oceňovania. Novelou zákona sa má spresniť definícia zahraničnej závislej osoby, definícia kontrolovanej transakcie a významná kontrolovaná transakcia, tzv. bezpečný prístav.

Dopĺňajú sa pravidlá pri určení základu dane stálej prevádzkarne daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidenta) na území Slovenska v súlade s aktuálnou metodikou Smernice OECD o transferovom oceňovaní. Ďalším krokom je doplnenie pravidiel pri korešpondujúcej úprave základu dane v prípade stálej prevádzkarne daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidenta) na území Slovenska.

Novinky od roka 2023

Rezort financií okrem toho navrhuje doplniť postup daňovníka v prípade preventívnej reštrukturalizácie. Ide o legislatívnu úpravu tzv. zákonného a daňovo uznaného odpisu pohľadávok, podľa ktorej bude postupovať daňovník pri zániku pohľadávky alebo záväzku, vrátane odpustenia dlhu, ako aj pri tvorbe opravných položiek k pohľadávkam.

Od začiatku budúceho roka sa má zmeniť spôsob registrácie k dani z príjmov u vybraných typov daňovníkov. Správca dane bude registrovať daňovníkov na daň z príjmov z úradnej moci na základe údajov z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci zapísaných do obchodného registra a živnostenského registra a podľa oznámenia finančného riaditeľstva zverejneného na jeho webovom sídle.

Skrátenie lehoty

Zmeny ministerstvo financií navrhuje aj v daňovom poriadku. Upravuje sa registrácia z úradnej moci vzhľadom na nedostatočnú kvalitu dát zdrojového registra. Od začiatku budúceho roka sa budú registrovať z úradnej moci daňové subjekty, ktoré sú do tohto registra zapísané z obchodného a živnostenského registra a z ostatných registrov, podľa oznámenia, ktoré bude zverejnené na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR.

Pri ukladaní pokút sa zavádza systém tzv. „druhej šance“. Správca dane pokutu, ktorú je možné určiť v rámci intervalového rozpätia, neuloží, ale vyzve na splnenie povinnosti s upozornením, že pri ďalšom porušení už uloží pokutu. Vzhľadom na takýto návrh sa majú zvýšiť sumy dolnej hranice týchto pokút. Ministerstvo financií tiež navrhuje skrátiť lehotu na vyrubenie úroku z omeškania pri úplnej úhrade nedoplatku tak, že úrok bude možné uložiť do jedného roka od konca roka, v ktorom bol nedoplatok uhradený. Súčasťou navrhovanej novely je aj zrýchlenie postupu pri vrátení vodičského preukazu, ak je zastavené exekučné konanie.